Home / IELTS / #1 IELTS Writing Task 2: Phát triển câu theo quy trình phân tích câu 3 BƯỚC.

#1 IELTS Writing Task 2: Phát triển câu theo quy trình phân tích câu 3 BƯỚC.

#1 IELTS Writing Task 2: Phát triển câu theo quy trình phân tích câu 3 BƯỚC.
Đánh giá bài viết

Ví dụ: Đề

People today do not feel safe either at home or when they are out. What are the causes? What are the solutions?
Ideas causes:

=> big gap between rich and poor people => crime
=> not safe vì người ta see dangers of traffic  

Ví dụ: Thầy phát triển câu cho idea họ thấy không an toàn vì họ nhìn thấy nguy hiểm (sees the dangers of traffic).

B1: Viết câu đờn giản: Everyone sees the dangers.

B2: Phân tích câu theo quy trình 3 bước: [Everyone]/sees [the dangers]

B3: Phát triển chủ ngữ: everyone => là ai? => chúng ta làm rõ bằng cách thêm mệnh đề quan hệ => everyone who uses the road.

B4: Phát triển vị ngữ: sees the dangers => năng cấp động từ see => is aware of, sau đó làm rõ danh từ dangers cũng bằng mệnh đề quan hệ tuy nhiên thầy sẽ rút gọn luôn => resulting from the increase in traffic

Kết quả ta được câu: Everyone (who uses the roads)/ is aware (of) [dangers] (resulting from the considerable increase in traffic).

Bản chất của 1 bài thi viết IELTS là sự cấu thành của nhiều câu được xâu chuỗi một cách logic từ các ideas để trả lời yêu cầu của đề bài.

Muốn có 1 bài viết tốt thì câu phải tốt tuy nhiên chúng ta thường gặp khó khăn khi chuyển một idea thành một câu tốt. Dựa trên quy trình phân tích câu 3 bước thầy phát triển các bước để phát triển 1 cầu hoàn thiện để đạt band 7 trở lên.

Chắc chắn là bạn phải phân tích câu nhuần nhuyễn theo quy trình 3 bước thầy dạy thì áp dụng mới đơn giản.

? ?Phương pháp:

Bước 1: Từ idea viết 1 câu đơn giản
Bước 2: Xác định động từ chính để phân tách câu thành 2 phần chủ ngữ và vị ngữ.
Bước 3: Phân tích chủ ngữ => phát triển từng cụm danh từ để mở rộng ý
Bước 4: Phân tích vị ngữ, nâng cấp động từ, các cụm danh từ sau động từ chính.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *