Home / Khoá Học / Khai Giảng Các Lớp Trong Tháng 9- 12

Khai Giảng Các Lớp Trong Tháng 9- 12

☀Các lớp tháng 10:
Tiếng Anh Căn Bản PreHireme-20 khai giảng ngày 16/10/2017
➡ LỊCH : 7h30 – 9h pm/ Thứ 2 + 4
➡ HỌC PHÍ : 1triệu/khóa (2 tháng).
.
TOEIC ĐI LÀM 35 khai giảng ngày 02/10/2017
➡ LỊCH : 5h30 – 7h pm/ Thứ 2 + 4
➡ HỌC PHÍ : 500k/ tháng (khóa 3 tháng).
.
TOEIC ĐI LÀM 36 khai giảng ngày 17/10/2017
➡ LỊCH 5h30 – 7h/ Thứ 3 + 5
➡ HỌC PHÍ : 500k/ tháng (khóa 3 tháng).

☀Các lớp tháng 11:

Lớp GĐ-10 khai giảng ngày 13/11/2017
➡ LỊCH : 7h30 – 9h pm/ Thứ 3 + 5
➡ HỌC PHÍ : 1triệu/khóa (2 tháng).

Tiếng Anh Căn Bản PreHireme-21 khai giảng ngày 13/11/2017
➡ LỊCH : 5h30 – 7h pm/ Thứ 2 + 4
➡ HỌC PHÍ : 1triệu/khóa (2 tháng).

Tiếng Anh Căn Bản PreHireme-22 khai giảng ngày 14/11/2017
➡ LỊCH : 7h30 – 9h pm/ Thứ 3 + 5
➡ HỌC PHÍ : 1triệu/khóa (2 tháng).

TOEIC ĐI LÀM 37 khai giảng ngày 20/11/2017
➡ LỊCH : 7h30 – 9h pm/ Thứ 2 + 4
➡ HỌC PHÍ : 500k/ tháng (khóa 3 tháng).

☀Các lớp tháng 12:

Tiếng Anh Căn Bản PreHireme-23 khai giảng ngày 04/12/2017
➡ LỊCH : 5h30 – 7h pm/ Thứ 2 + 4
➡ HỌC PHÍ : 1triệu/khóa (2 tháng).

Tiếng Anh Căn Bản PreHireme-24 khai giảng ngày 18/12/2017
➡ LỊCH : 7h30 – 9h pm/ Thứ 2 + 4
➡ HỌC PHÍ : 1triệu/khóa (2 tháng).

TOEIC ĐI LÀM 38 khai giảng ngày 05/12/2017
➡ LỊCH : 5h30 – 7h pm/ Thứ 3 + 5
➡ HỌC PHÍ : 500k/ tháng (khóa 3 tháng).

 

 

Facebook Comments

About Nguyen Quyet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *